2015

VETLANDA BRUKSHUNDKLUBB

 

Protokoll fört vid Årsmöte i Hultet 2015-02-28 kl 15.00

 

§1        Mötets öppnande

Sammanträdet som hölls i klubbstugan Hultet i Myresjö öppnades av Jennifer

Hofsö som hälsade alla välkomna

 

§2        Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt bilaga. Antalet närvarande är 22 st varav 20

är röstberättigade.

 

§3        Val av justerare – tillika rösträknare – att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Jennifer Hofsö

och Inga Elmersson

 

§4        Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Anne-Marie Hofmeister var frågande till årsmötets utlysande.

Jennifer  Hofsö informerade att årsmötet har kungjorts via klubbens Hemsida,

Facebook och genom annonsering i Vetlanda Posten. Det informerades

också om att varje medlem själv har att informera sig om vad som händer på

klubben.

 

§5        Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt styrelsens

anmälan av en sekreterare för årsmötet

Billy Andersson, ordförande för Smålandsdistriktet valdes av årsmötet att

leda årsmötesförhandlingarna och Billy anmälde Anne-Marie J-Råsberg till

sekreterare för årsmötet

 

§6        Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

 

§7        Berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret

Klubben har genomfört

-  en Rallylydnadskurs och en Valpkurs

-  en Rallylydnadstävling med 120 starter

-  tre Lydnadstävlingar – två i klass 1 – Elit och en i klass 1+2

-  flera möten med Smålandsdistriktet

-  medlemsmöten

-  träningstillfällen dagtid på måndagar och onsdagskvällar

-  gräsklippning

 

§8        Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret

Smålandsdistriktet gör en sammanställning för 2014 och distriktets revisorer

gör sedan revisionen som därefter kommer att anslås på klubbens hemsida

 

 

§9        Fastställande av balansräkning

Kommer att fastställas av Smålandsdistriktet eftersom klubben saknade

styrelse under senare delen av 2014

 

§10      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Frågan bordlades eftersom styrelsen avgick innan verksamhetsårets slut

 

§11      Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015

Frågan bordlades och kommer att överlämnas till kommande styrelse

 

§12      Fastställande av medlemsavgift, inkl förbundsavgift för nästkommande

verksamhetsår

Frågan kommer att överlämnas till kommande styrelse

Sven Salling tipsar om att andra klubbar behåller lika stor summa varje år

och ökar endast avgiften med den del som förbundet beslutar.

 

§13      Val av

 

styrelse

a  till ordförande                             på ett år valdes         Elisabeth Josefsson

b  till vice ordförande/ledamot        på två år valdes        Jennifer Hofsö                    

c  till sekreterare/ledamot               på ett år valdes         Anne-Marie J-Råsberg

d  till Kassör/ledamot                        på två år valdes         Lola Levin                            

e  till ledamot                                 på två år valdes        Inga Elmersson

f   till suppleanter                             på ett år valdes         Ulrika Enström

                                                                                     Sarah Isberg

g  till suppleant                               på två år valdes        Harald Hofsö           

 

revisorer      

h+i  till revisorer                                för 2015                     sköts av Smålandsdistriktet

                                                                                               

valberedning

j  till sammankallande ledamot       på ett år valdes         Paul Råsberg

k till ledamöter                                på två år valdes        Karina Sommansson

                                                                                      Marie Randau

l  till suppleant                                 på ett år valdes        Sylwia Zielinski

 

           

§14     Omedelbar justering

Årsmötet beslutade om att omedelbar justering skall ske av §13.

 

 

                      Jennifer Hofsö                                                         Inga Elmersson

                        justerare                                                                     justerare

 

 

§15     Mötets avslutande

Årsmötet avslutades med att ordföranden Billy Andersson tackade för visat

intresse och önskade den nyvalda styrelsen och klubben lycka till i sitt fortsatta arbete.

 

 

                                                                                   Billy Andersson

ordförande

 

                       

                        Jennifer Hofsö                                                           Inga Elmersson

                           justerare                                                                     justerare

 

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 

            Efter mötets avslutande bad Gun-Marie Salling om ordet och tackade då

            Jennifer Hofsö för hennes stora arbetsinsats för klubben under hösten då klubben 

            har saknat styrelse. Gun-Marie överlämnade en bok till Jennifer och Anne-Marie

            tackade Jennifer genom att överlämna en blombukett. Även Billy uppmärk-

            sammade medlemmarna på att Jennifer skött all kontakt med distriktet och tagit

            ett stort ansvar för klubbens arbete under hösten 2014.

 

            Efter detta hölls prisutdelning till de tävlingsekipage som under 2014 haft fram-

            gångar i Rallylydnad, Agility, Lydnad, Viltspår och Utställning. Se bilaga

             

            Efter prisutdelningen inbjöd Jennifer till fika med smörgåstårta.